PUBLICAŢIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
2018-03-20 00:00:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA VALCĂU DE JOS
Nr.1805 din 20.03.2018


PUBLICAŢIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
(obţinerea gradului profesional imediat superior gradului de debutant)
pentru personalul contractual: inspector de specialitate - AGENT DE TURISM În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valcău de Jos.
(post prevăzut la poziția nr.14 în Statul de Funcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei valcău de Jos nr. 5 din 15 ianuarie 2018)


SCOP:
- obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul propus pentru promovare de către şeful ierarhic
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
calitate de Salariat al Comunei Valcău de Jos
îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime
CONCURSUL CONSTĂ ÎN
-I. Probă scrisă (examen scris)
- II. Probă orală (pe bază de interviu)
CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:
- Cerere de înscriere
-Adeverinţă de vechime vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
-copie de pe rapoartul de evaluare a performanţelor profesionale individuale

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 20- 26 martie 2018, la sediul primăriei Valcău de Jos.
Examenul va avea loc în data de 30 martie 2018, la sediul uprimăriei Valcău de Jos, locația SALA DE ȘEDINȚE, cu începere de la orele 9,00.

Bibliografia necesară

1. Constituţia României
2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică,actualizată;
4. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice,actualizată;
5. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism,actualizată;
6. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, actualizată

 

PRIMAR
ing.ROȘAN IOAN

 

Înapoi